Xem Theo Ngày

Ngày Giờ Tý
23h-1h
Giờ Sửu
1h-3h
Giờ Dần
3h-5h
Giờ Mão
5h-7h
Giờ Thìn
7h-9h
Giờ Tỵ
9h-11h
Giờ Ngọ
11h-13h
Giờ Mùi
13h-15h
Giờ Thân
15h-17h
Giờ Dậu
17h-19h
Giờ Tuất
19h-21h
Giờ Hợi
21h-23h
1/5
Thứ bảy
20/3/Tân Sửu

VÔ VỌNG
Bạch Hổ
ĐỒNG NHÂN
VÔ VỌNG
Huyền Vũ
VÔ VỌNG
ÍCH
Thanh Long
CẤU
ĐỈNH
Chu Tuớc
TỤNG
KHỐN
Câu Trần
ĐỘN
ĐỒNG NHÂN
Đăng xà

TỤNG
Bạch Hổ
THUẦN KIỀN

Huyền Vũ

TRUNG PHU
Thanh Long
ĐỒNG NHÂN
THUẦN LY
Chu Tuớc
VÔ VỌNG
TÙY
Câu Trần
CẤU
THUẦN KIỀN
Đăng xà
2/5
Chủ nhật
21/3/Tân Sửu
CÁCH
TÙY
Thanh Long
TÙY
TRUÂN
Chu Tuớc
ĐẠI QUÁ
HẰNG
Câu Trần
KHỐN
TỤNG
Đăng xà
HÀM
CÁCH
Bạch Hổ
TỤY
KHỐN
Huyền Vũ
QUẢI
THUẦN ĐOÀI
Thanh Long
THUẦN ĐOÀI
TIẾT
Chu Tuớc
CÁCH
PHONG
Câu Trần
TÙY
VÔ VỌNG
Đăng xà
ĐẠI QUÁ
QUẢI
Bạch Hổ
KHỐN
TỤY
Huyền Vũ
3/5
Thứ hai
22/3/Tân Sửu
PHỆ HẠP
DI
Chu Tuớc
ĐỈNH
CẤU
Câu Trần
VỊ TẾ
GIẢI
Đăng xà
LỮ
THUẦN LY
Bạch Hổ
TẤN
VỊ TẾ
Huyền Vũ
ĐẠI HỮU
KHUỂ
Thanh Long
KHUỂ
TỔN
Chu Tuớc
THUẦN LY
ĐỒNG NHÂN
Câu Trần
PHỆ HẠP
THUẦN CHẤN
Đăng xà
ĐỈNH
ĐẠI HỮU
Bạch Hổ
VỊ TẾ
TẤN
Huyền Vũ
LỮ
TẤN
Thanh Long
4/5
Thứ ba
23/3/Tân Sửu
HẰNG
ĐẠI QUÁ
Đăng xà
GIẢI
VỊ TẾ
Bạch Hổ
TIỂU QUÁ
PHONG
Huyền Vũ
DỰ
GIẢI
Thanh Long
ĐẠI TRÁNG
QUY MUỘI
Chu Tuớc
QUY MUỘI
LÂM
Câu Trần
PHONG
CÁCH
Đăng xà
THUẦN CHẤN
PHỆ HẠP
Bạch Hổ
HẰNG
ĐẠI TRÁNG
Huyền Vũ
GIẢI
DỰ
Thanh Long
TIỂU QUÁ
DỰ
Chu Tuớc
DỰ
THUẦN KHÔN
Câu Trần
5/5
Thứ tư
24/3/Tân Sửu
HOÁN
THUẦN KHẢM
Bạch Hổ
TIỆM
GIA NHÂN
Huyền Vũ
QUAN
HOÁN
Thanh Long
TIỂU SÚC
TRUNG PHU
Chu Tuớc
TRUNG PHU

Câu Trần
GIA NHÂN

Đăng xà
ÍCH
TRUÂN
Bạch Hổ
THUẦN TỐN
TIỂU SÚC
Huyền Vũ
HOÁN
QUAN
Thanh Long
TIỆM
QUAN
Chu Tuớc
QUAN

Câu Trần
TIỂU SÚC
ĐẠI SÚC
Đăng xà
6/5
Thứ năm
25/3/Tân Sửu
KIỂN
KÝ TẾ
Thanh Long
TỶ
THUẦN KHẢM
Chu Tuớc
NHU
TIẾT
Câu Trần
TIẾT
THUẦN ĐOÀI
Đăng xà
KÝ TẾ
MINH SẢNG
Bạch Hổ
TRUÂN
ÍCH
Huyền Vũ
TỈNH
NHU
Thanh Long
THUẦN KHẢM
TỶ
Chu Tuớc
KIỂN
TỶ
Câu Trần
TỶ
TỤY
Đăng xà
NHU
THÁI
Bạch Hổ
TIẾT
TRUNG PHU
Huyền Vũ
7/5
Thứ sáu
26/3/Tân Sửu
BÁC
MÔNG
Chu Tuớc
ĐẠI SÚC
TỔN
Câu Trần
TỔN
KHUỂ
Đăng xà

GIA NHÂN
Bạch Hổ
DI
PHỤC
Huyền Vũ
CỔ
ĐẠI SÚC
Thanh Long
MÔNG
BÁC
Chu Tuớc
THUẦN CẤN
BÁC
Câu Trần
BÁC
TẤN
Đăng xà
ĐẠI SÚC
TIỂU SÚC
Bạch Hổ
TỔN
LÂM
Huyền Vũ

THUẦN CẤN
Thanh Long
8/5
Thứ bảy
27/3/Tân Sửu
THÁI
LÂM
Đăng xà
LÂM
QUY MUỘI
Bạch Hổ
MINH SẢNG
KÝ TẾ
Huyền Vũ
PHỤC
DI
Thanh Long
THĂNG
THÁI
Chu Tuớc

THUẦN KHÔN
Câu Trần
KHIÊM
THUẦN KHÔN
Đăng xà
THUẦN KHÔN
DỰ
Bạch Hổ
THÁI
NHU
Huyền Vũ
LÂM
TỔN
Thanh Long
MINH SẢNG
KHIÊM
Chu Tuớc
PHỤC
LÂM
Câu Trần
9/5
Chủ nhật
28/3/Tân Sửu

TRUNG PHU
Bạch Hổ
ĐỒNG NHÂN
THUẦN LY
Huyền Vũ
VÔ VỌNG
TÙY
Thanh Long
CẤU
THUẦN KIỀN
Chu Tuớc
TỤNG

Câu Trần
ĐỘN

Đăng xà

QUAN
Bạch Hổ
THUẦN KIỀN
ĐẠI HỮU
Huyền Vũ

THUẦN ĐOÀI
Thanh Long
ĐỒNG NHÂN
ĐỘN
Chu Tuớc
VÔ VỌNG

Câu Trần
CẤU
TỤNG
Đăng xà
10/5
Thứ hai
29/3/Tân Sửu
CÁCH
PHONG
Thanh Long
TÙY
VÔ VỌNG
Chu Tuớc
ĐẠI QUÁ
QUẢI
Câu Trần
KHỐN
TỤY
Đăng xà
HÀM
TỤY
Bạch Hổ
TỤY
TỶ
Huyền Vũ
QUẢI
ĐẠI TRÁNG
Thanh Long
THUẦN ĐOÀI

Chu Tuớc
CÁCH
HÀM
Câu Trần
TÙY
THUẦN ĐOÀI
Đăng xà
ĐẠI QUÁ
KHỐN
Bạch Hổ
KHỐN
THUẦN KHẢM
Huyền Vũ
11/5
Thứ ba
30/3/Tân Sửu
PHỆ HẠP
THUẦN CHẤN
Câu Trần
ĐỈNH
ĐẠI HỮU
Đăng xà
VỊ TẾ
TẤN
Bạch Hổ
LỮ
TẤN
Huyền Vũ
TẤN
BÁC
Thanh Long
ĐẠI HỮU
THUẦN KIỀN
Chu Tuớc
KHUỂ
QUY MUỘI
Câu Trần
THUẦN LY
LỮ
Đăng xà
PHỆ HẠP
KHUỂ
Bạch Hổ
ĐỈNH
VỊ TẾ
Huyền Vũ
VỊ TẾ
MÔNG
Thanh Long
LỮ
ĐỘN
Chu Tuớc
12/5
Thứ tư
1/4/Tân Sửu
BÁC
MÔNG
Huyền Vũ
ĐẠI SÚC
TỔN
Thanh Long
TỔN
KHUỂ
Chu Tuớc

GIA NHÂN
Câu Trần
DI
PHỤC
Đăng xà
CỔ
ĐẠI SÚC
Bạch Hổ
MÔNG
BÁC
Huyền Vũ
THUẦN CẤN
BÁC
Thanh Long
BÁC
TẤN
Chu Tuớc
ĐẠI SÚC
TIỂU SÚC
Câu Trần
TỔN
LÂM
Đăng xà

THUẦN CẤN
Bạch Hổ
13/5
Thứ năm
2/4/Tân Sửu
THÁI
LÂM
Thanh Long
LÂM
QUY MUỘI
Chu Tuớc
MINH SẢNG
KÝ TẾ
Câu Trần
PHỤC
DI
Đăng xà
THĂNG
THÁI
Bạch Hổ

THUẦN KHÔN
Huyền Vũ
KHIÊM
THUẦN KHÔN
Thanh Long
THUẦN KHÔN
DỰ
Chu Tuớc
THÁI
NHU
Câu Trần
LÂM
TỔN
Đăng xà
MINH SẢNG
KHIÊM
Bạch Hổ
PHỤC
LÂM
Huyền Vũ
14/5
Thứ sáu
3/4/Tân Sửu

TRUNG PHU
Câu Trần
ĐỒNG NHÂN
THUẦN LY
Đăng xà
VÔ VỌNG
TÙY
Bạch Hổ
CẤU
THUẦN KIỀN
Huyền Vũ
TỤNG

Thanh Long
ĐỘN

Chu Tuớc

QUAN
Câu Trần
THUẦN KIỀN
ĐẠI HỮU
Đăng xà

THUẦN ĐOÀI
Bạch Hổ
ĐỒNG NHÂN
ĐỘN
Huyền Vũ
VÔ VỌNG

Thanh Long
CẤU
TỤNG
Chu Tuớc
15/5
Thứ bảy
4/4/Tân Sửu
CÁCH
PHONG
Đăng xà
TÙY
VÔ VỌNG
Bạch Hổ
ĐẠI QUÁ
QUẢI
Huyền Vũ
KHỐN
TỤY
Thanh Long
HÀM
TỤY
Chu Tuớc
TỤY
TỶ
Câu Trần
QUẢI
ĐẠI TRÁNG
Đăng xà
THUẦN ĐOÀI

Bạch Hổ
CÁCH
HÀM
Huyền Vũ
TÙY
THUẦN ĐOÀI
Thanh Long
ĐẠI QUÁ
KHỐN
Chu Tuớc
KHỐN
THUẦN KHẢM
Câu Trần
16/5
Chủ nhật
5/4/Tân Sửu
PHỆ HẠP
THUẦN CHẤN
Huyền Vũ
ĐỈNH
ĐẠI HỮU
Thanh Long
VỊ TẾ
TẤN
Chu Tuớc
LỮ
TẤN
Câu Trần
TẤN
BÁC
Đăng xà
ĐẠI HỮU
THUẦN KIỀN
Bạch Hổ
KHUỂ
QUY MUỘI
Huyền Vũ
THUẦN LY
LỮ
Thanh Long
PHỆ HẠP
KHUỂ
Chu Tuớc
ĐỈNH
VỊ TẾ
Câu Trần
VỊ TẾ
MÔNG
Đăng xà
LỮ
ĐỘN
Bạch Hổ
17/5
Thứ hai
6/4/Tân Sửu
HẰNG
ĐẠI TRÁNG
Thanh Long
GIẢI
DỰ
Chu Tuớc
TIỂU QUÁ
DỰ
Câu Trần
DỰ
THUẦN KHÔN
Đăng xà
ĐẠI TRÁNG
QUẢI
Bạch Hổ
QUY MUỘI
KHUỂ
Huyền Vũ
PHONG
TIỂU QUÁ
Thanh Long
THUẦN CHẤN
QUY MUỘI
Chu Tuớc
HẰNG
GIẢI
Câu Trần
GIẢI

Đăng xà
TIỂU QUÁ
HÀM
Bạch Hổ
DỰ
TẤN
Huyền Vũ
18/5
Thứ ba
7/4/Tân Sửu
HOÁN
QUAN
Câu Trần
TIỆM
QUAN
Đăng xà
QUAN

Bạch Hổ
TIỂU SÚC
ĐẠI SÚC
Huyền Vũ
TRUNG PHU
TIẾT
Thanh Long
GIA NHÂN
TIỆM
Chu Tuớc
ÍCH
TRUNG PHU
Câu Trần
THUẦN TỐN
HOÁN
Đăng xà
HOÁN
TỤNG
Bạch Hổ
TIỆM
THUẦN CẤN
Huyền Vũ
QUAN
TỶ
Thanh Long
TIỂU SÚC
THUẦN TỐN
Chu Tuớc
19/5
Thứ tư
8/4/Tân Sửu
KIỂN
TỶ
Đăng xà
TỶ
TỤY
Bạch Hổ
NHU
THÁI
Huyền Vũ
TIẾT
TRUNG PHU
Thanh Long
KÝ TẾ
KIỂN
Chu Tuớc
TRUÂN
TIẾT
Câu Trần
TỈNH
THUẦN KHẢM
Đăng xà
THUẦN KHẢM
KHỐN
Bạch Hổ
KIỂN
KHIÊM
Huyền Vũ
TỶ
QUAN
Thanh Long
NHU
TỈNH
Chu Tuớc
TIẾT
TRUÂN
Câu Trần
20/5
Thứ năm
9/4/Tân Sửu
BÁC
TẤN
Huyền Vũ
ĐẠI SÚC
TIỂU SÚC
Thanh Long
TỔN
LÂM
Chu Tuớc

THUẦN CẤN
Câu Trần
DI
TỔN
Đăng xà
CỔ
MÔNG
Bạch Hổ
MÔNG
VỊ TẾ
Huyền Vũ
THUẦN CẤN
TIỆM
Thanh Long
BÁC
THUẦN KHÔN
Chu Tuớc
ĐẠI SÚC
CỔ
Câu Trần
TỔN
DI
Đăng xà

DI
Bạch Hổ
21/5
Thứ sáu
10/4/Tân Sửu
THÁI
NHU
Chu Tuớc
LÂM
TỔN
Câu Trần
MINH SẢNG
KHIÊM
Đăng xà
PHỤC
LÂM
Bạch Hổ
THĂNG

Huyền Vũ

GIẢI
Thanh Long
KHIÊM
KIỂN
Chu Tuớc
THUẦN KHÔN
BÁC
Câu Trần
THÁI
THĂNG
Đăng xà
LÂM
PHỤC
Bạch Hổ
MINH SẢNG
PHỤC
Huyền Vũ
PHỤC
THUẦN CHẤN
Thanh Long
22/5
Thứ bảy
11/4/Tân Sửu

THUẦN ĐOÀI
Đăng xà
ĐỒNG NHÂN
ĐỘN
Bạch Hổ
VÔ VỌNG

Huyền Vũ
CẤU
TỤNG
Thanh Long
TỤNG
HOÁN
Chu Tuớc
ĐỘN
LỮ
Câu Trần

TỤY
Đăng xà
THUẦN KIỀN
CẤU
Bạch Hổ

VÔ VỌNG
Huyền Vũ
ĐỒNG NHÂN
VÔ VỌNG
Thanh Long
VÔ VỌNG
ÍCH
Chu Tuớc
CẤU
ĐỈNH
Câu Trần
23/5
Chủ nhật
12/4/Tân Sửu
CÁCH
HÀM
Bạch Hổ
TÙY
THUẦN ĐOÀI
Huyền Vũ
ĐẠI QUÁ
KHỐN
Thanh Long
KHỐN
THUẦN KHẢM
Chu Tuớc
HÀM
TIỂU QUÁ
Câu Trần
TỤY

Đăng xà
QUẢI
ĐẠI QUÁ
Bạch Hổ
THUẦN ĐOÀI
TÙY
Huyền Vũ
CÁCH
TÙY
Thanh Long
TÙY
TRUÂN
Chu Tuớc
ĐẠI QUÁ
HẰNG
Câu Trần
KHỐN
TỤNG
Đăng xà
24/5
Thứ hai
13/4/Tân Sửu
PHỆ HẠP
KHUỂ
Thanh Long
ĐỈNH
VỊ TẾ
Chu Tuớc
VỊ TẾ
MÔNG
Câu Trần
LỮ
ĐỘN
Đăng xà
TẤN
DỰ
Bạch Hổ
ĐẠI HỮU
ĐỈNH
Huyền Vũ
KHUỂ
PHỆ HẠP
Thanh Long
THUẦN LY
PHỆ HẠP
Chu Tuớc
PHỆ HẠP
DI
Câu Trần
ĐỈNH
CẤU
Đăng xà
VỊ TẾ
GIẢI
Bạch Hổ
LỮ
THUẦN LY
Huyền Vũ
25/5
Thứ ba
14/4/Tân Sửu
HẰNG
GIẢI
Chu Tuớc
GIẢI

Câu Trần
TIỂU QUÁ
HÀM
Đăng xà
DỰ
TẤN
Bạch Hổ
ĐẠI TRÁNG
HẰNG
Huyền Vũ
QUY MUỘI
THUẦN CHẤN
Thanh Long
PHONG
THUẦN CHẤN
Chu Tuớc
THUẦN CHẤN
PHỤC
Câu Trần
HẰNG
ĐẠI QUÁ
Đăng xà
GIẢI
VỊ TẾ
Bạch Hổ
TIỂU QUÁ
PHONG
Huyền Vũ
DỰ
GIẢI
Thanh Long
26/5
Thứ tư
15/4/Tân Sửu
HOÁN
TỤNG
Đăng xà
TIỆM
THUẦN CẤN
Bạch Hổ
QUAN
TỶ
Huyền Vũ
TIỂU SÚC
THUẦN TỐN
Thanh Long
TRUNG PHU
ÍCH
Chu Tuớc
GIA NHÂN
ÍCH
Câu Trần
ÍCH
VÔ VỌNG
Đăng xà
THUẦN TỐN
CỔ
Bạch Hổ
HOÁN
THUẦN KHẢM
Huyền Vũ
TIỆM
GIA NHÂN
Thanh Long
QUAN
HOÁN
Chu Tuớc
TIỂU SÚC
TRUNG PHU
Câu Trần
27/5
Thứ năm
16/4/Tân Sửu
KIỂN
KHIÊM
Bạch Hổ
TỶ
QUAN
Huyền Vũ
NHU
TỈNH
Thanh Long
TIẾT
TRUÂN
Chu Tuớc
KÝ TẾ
TRUÂN
Câu Trần
TRUÂN
TÙY
Đăng xà
TỈNH
THĂNG
Bạch Hổ
THUẦN KHẢM
HOÁN
Huyền Vũ
KIỂN
KÝ TẾ
Thanh Long
TỶ
THUẦN KHẢM
Chu Tuớc
NHU
TIẾT
Câu Trần
TIẾT
THUẦN ĐOÀI
Đăng xà
28/5
Thứ sáu
17/4/Tân Sửu
BÁC
THUẦN KHÔN
Thanh Long
ĐẠI SÚC
CỔ
Chu Tuớc
TỔN
DI
Câu Trần

DI
Đăng xà
DI
PHỆ HẠP
Bạch Hổ
CỔ
THUẦN TỐN
Huyền Vũ
MÔNG

Thanh Long
THUẦN CẤN

Chu Tuớc
BÁC
MÔNG
Câu Trần
ĐẠI SÚC
TỔN
Đăng xà
TỔN
KHUỂ
Bạch Hổ

GIA NHÂN
Huyền Vũ
29/5
Thứ bảy
18/4/Tân Sửu
THÁI
THĂNG
Chu Tuớc
LÂM
PHỤC
Câu Trần
MINH SẢNG
PHỤC
Đăng xà
PHỤC
THUẦN CHẤN
Bạch Hổ
THĂNG
TỈNH
Huyền Vũ

MÔNG
Thanh Long
KHIÊM
MINH SẢNG
Chu Tuớc
THUẦN KHÔN

Câu Trần
THÁI
LÂM
Đăng xà
LÂM
QUY MUỘI
Bạch Hổ
MINH SẢNG
KÝ TẾ
Huyền Vũ
PHỤC
DI
Thanh Long
30/5
Chủ nhật
19/4/Tân Sửu

VÔ VỌNG
Đăng xà
ĐỒNG NHÂN
VÔ VỌNG
Bạch Hổ
VÔ VỌNG
ÍCH
Huyền Vũ
CẤU
ĐỈNH
Thanh Long
TỤNG
KHỐN
Chu Tuớc
ĐỘN
ĐỒNG NHÂN
Câu Trần

TỤNG
Đăng xà
THUẦN KIỀN

Bạch Hổ

TRUNG PHU
Huyền Vũ
ĐỒNG NHÂN
THUẦN LY
Thanh Long
VÔ VỌNG
TÙY
Chu Tuớc
CẤU
THUẦN KIỀN
Câu Trần
31/5
Thứ hai
20/4/Tân Sửu
CÁCH
TÙY
Huyền Vũ
TÙY
TRUÂN
Thanh Long
ĐẠI QUÁ
HẰNG
Chu Tuớc
KHỐN
TỤNG
Câu Trần
HÀM
CÁCH
Đăng xà
TỤY
KHỐN
Bạch Hổ
QUẢI
THUẦN ĐOÀI
Huyền Vũ
THUẦN ĐOÀI
TIẾT
Thanh Long
CÁCH
PHONG
Chu Tuớc
TÙY
VÔ VỌNG
Câu Trần
ĐẠI QUÁ
QUẢI
Đăng xà
KHỐN
TỤY
Bạch Hổ
Ngày Giờ Tý
23h-1h
Giờ Sửu
1h-3h
Giờ Dần
3h-5h
Giờ Mão
5h-7h
Giờ Thìn
7h-9h
Giờ Tỵ
9h-11h
Giờ Ngọ
11h-13h
Giờ Mùi
13h-15h
Giờ Thân
15h-17h
Giờ Dậu
17h-19h
Giờ Tuất
19h-21h
Giờ Hợi
21h-23h