Dương lịch: Thứ hai, 10/05/2021

(Âm lịch: Ngày Mậu Ngọ, 29/3/Tân Sửu)

Xem Theo Tháng

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngTRẠCH HỎA CÁCH: Cải dã - CẢI BIẾN

Thiên uyên huyền cách chi tượng: Tượng vực trời xa thẳm.


Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông.

Hộ TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Biến TượngLÔI HỎA PHONG: Thịnh dã - HÒA MỸ

Chí đồng đạo hợp chi tượng: Tượng cùng đồng tâm hiệp lực.


Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngTRẠCH LÔI TÙY: Thuận dã - DI ĐỘNG

Phản phúc bất định chi tượng: Tượng loại không ở.


Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe.

Hộ TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Biến TượngTHIÊN LÔI VÔ VỌNG: Thiên tai dã - XÂM LẤN

Cương tự ngoại lai chi tượng: Tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.


Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, khứng chịu.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Hộ TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Biến TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngTRẠCH THỦY KHỐN: Nguy dã - NGUY LO

Thủ kỷ đãi thời chi tượng: Tượng giữ mình đợi thời.


Cùng quẫn, bị người làm ách, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn.

Hộ TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Biến TượngTRẠCH ĐỊA TỤY: Tụ dã - TRƯNG TẬP

Long vân tế hội chi tượng: Tượng rồng mây giao hội.


Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quầng tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngTRẠCH SƠN HÀM: Cảm dã - THỤ CẢM.

Nam nữ giao cảm chi tượng: Tượng nam nữ có tình ý.


Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.

Hộ TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Biến TượngTRẠCH ĐỊA TỤY: Tụ dã - TRƯNG TẬP

Long vân tế hội chi tượng: Tượng rồng mây giao hội.


Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quầng tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngTRẠCH ĐỊA TỤY: Tụ dã - TRƯNG TẬP

Long vân tế hội chi tượng: Tượng rồng mây giao hội.


Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quầng tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy.

Hộ TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Biến TượngTHỦY ĐỊA TỶ: Tư dã - CHỌN LỌC

Khứ xàm nhiệm hiền chi tượng: Tượng bỏ nịnh dụng trung.


Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Hộ TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Biến TượngLÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG: Chí dã - TỰ CƯỜNG

Phượng tập đăng sơn chi tượng : Tượng phượng đậu trên núi.


Ý riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngTHUẦN ĐOÀI: Duyệt dã - HIỆN ĐẸP

Hỉ dật mi tu chi tượng: Tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí.


Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ.

Hộ TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Biến TượngTHIÊN TRẠCH LÝ: Lễ dã - LỘ HÀNH

Hổ lang đang đạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường.


Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngTRẠCH HỎA CÁCH: Cải dã - CẢI BIẾN

Thiên uyên huyền cách chi tượng: Tượng vực trời xa thẳm.


Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông.

Hộ TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Biến TượngTRẠCH SƠN HÀM: Cảm dã - THỤ CẢM.

Nam nữ giao cảm chi tượng: Tượng nam nữ có tình ý.


Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngTRẠCH LÔI TÙY: Thuận dã - DI ĐỘNG

Phản phúc bất định chi tượng: Tượng loại không ở.


Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chìu theo, đại thể chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe.

Hộ TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Biến TượngTHUẦN ĐOÀI: Duyệt dã - HIỆN ĐẸP

Hỉ dật mi tu chi tượng: Tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí.


Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Hộ TượngTHUẦN KIỀN: Kiện dã - CHÍNH YẾU

Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Hanh Lợi Trinh.

Biến TượngTRẠCH THỦY KHỐN: Nguy dã - NGUY LO

Thủ kỷ đãi thời chi tượng: Tượng giữ mình đợi thời.


Cùng quẫn, bị người làm ách, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngTRẠCH THỦY KHỐN: Nguy dã - NGUY LO

Thủ kỷ đãi thời chi tượng: Tượng giữ mình đợi thời.


Cùng quẫn, bị người làm ách, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn.

Hộ TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Biến TượngTHUẦN KHẢM: Hãm dã - HÃM HIỂM

Khổ tận cam lai chi tượng: Tượng hết khổ mới đến sướng.


Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trở, bắt buộc, kềm hãm, thắng.