Dương lịch: Thứ tư, 30/09/2020

(Âm lịch: Ngày Bính Tý, 14/8/Canh Tý)

Xem Theo Tháng

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Hộ TượngTHUẦN KHÔN: Thuận dã - NHU THUẬN

Nhu Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy.

Biến TượngTHUẦN KHÔN: Thuận dã - NHU THUẬN

Nhu Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngSƠN THIÊN ĐẠI SÚC: Tụ dã - TÍCH TỤ

Đồng loại hoan hội chi tượng: Tượng đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.


Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành.

Hộ TượngLÔI TRẠCH QUY MUỘI: Tai dã - XÔN XAO

Ác quỷ vi sủng chi tượng: Tượng ma quái làm rối.


Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

Biến TượngSƠN PHONG CỔ: Sự dã - SỰ BIẾN

Âm hại tương liên chi tượng: Tượng điều hại cùng có liên hệ.


Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngSƠN TRẠCH TỔN: Thất dã - TỔN HẠI

Phòng nhân ám toán chi tượng: Tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.


Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

Hộ TượngĐỊA LÔI PHỤC: Phản dã - TÁI HỒI.

Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: Tượng ngoài núi lại còn có núi


Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục.

Biến TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngSƠN HỎA BÍ: Sức dã - QUANG MINH

Quang minh thông đạt chi tượng: Tượng quang minh, sáng sủa, thấu suốt.


Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng.

Hộ TượngLÔI THỦY GIẢI: Tán dã - NƠI NƠI

Lôi vũ tác giải chi tượng: Tượng sấm động mưa bay.


Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Biến TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Hộ TượngTHUẦN KHÔN: Thuận dã - NHU THUẬN

Nhu Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy.

Biến TượngHỎA LÔI PHỆ HẠP: Khiết dã - CẮN HỢP

Ủy mị bất chấn chi tượng: Tượng yếu đuối không chạy được.


Cấu Hợp, bấu vấu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi).

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngSƠN PHONG CỔ: Sự dã - SỰ BIẾN

Âm hại tương liên chi tượng: Tượng điều hại cùng có liên hệ.


Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm.

Hộ TượngLÔI TRẠCH QUY MUỘI: Tai dã - XÔN XAO

Ác quỷ vi sủng chi tượng: Tượng ma quái làm rối.


Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

Biến TượngTHUẦN TỐN: Thuận dã - THUẬN NHẬP

Âm dương thăng giáng chi tượng: Tượng khí âm dương lên xuống giao hợp.


Theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự dấu diếm ở trong.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngSƠN THỦY MÔNG: Muội dã  - BẤT MINH

Thiên võng tứ trương chi tượng: Tượng lưới trời giăng bốn mặt.


Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch.

Hộ TượngĐỊA LÔI PHỤC: Phản dã - TÁI HỒI.

Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: Tượng ngoài núi lại còn có núi


Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục.

Biến TượngĐỊA THỦY SƯ: Chúng dã - CHÚNG TRỢ

Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: Tượng chúng ủng hộ nhau.


Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, níu nắm nhau qua truông, nâng đỡ.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngTHUẦN CẤN: Chỉ dã - NGƯNG NGHỈ

Thủ cựu đãi thời chi tượng: Tượng giữ mức cũ đợi thời.


Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ.

Hộ TượngLÔI THỦY GIẢI: Tán dã - NƠI NƠI

Lôi vũ tác giải chi tượng: Tượng sấm động mưa bay.


Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Biến TượngSƠN HỎA BÍ: Sức dã - QUANG MINH

Quang minh thông đạt chi tượng: Tượng quang minh, sáng sủa, thấu suốt.


Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Hộ TượngTHUẦN KHÔN: Thuận dã - NHU THUẬN

Nhu Hanh Lợi Trinh chi tượng: Tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.


Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy.

Biến TượngSƠN THỦY MÔNG: Muội dã  - BẤT MINH

Thiên võng tứ trương chi tượng: Tượng lưới trời giăng bốn mặt.


Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngSƠN THIÊN ĐẠI SÚC: Tụ dã - TÍCH TỤ

Đồng loại hoan hội chi tượng: Tượng đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.


Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành.

Hộ TượngLÔI TRẠCH QUY MUỘI: Tai dã - XÔN XAO

Ác quỷ vi sủng chi tượng: Tượng ma quái làm rối.


Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

Biến TượngSƠN TRẠCH TỔN: Thất dã - TỔN HẠI

Phòng nhân ám toán chi tượng: Tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.


Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngSƠN TRẠCH TỔN: Thất dã - TỔN HẠI

Phòng nhân ám toán chi tượng: Tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.


Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

Hộ TượngĐỊA LÔI PHỤC: Phản dã - TÁI HỒI.

Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: Tượng ngoài núi lại còn có núi


Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục.

Biến TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngSƠN HỎA BÍ: Sức dã - QUANG MINH

Quang minh thông đạt chi tượng: Tượng quang minh, sáng sủa, thấu suốt.


Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng.

Hộ TượngLÔI THỦY GIẢI: Tán dã - NƠI NƠI

Lôi vũ tác giải chi tượng: Tượng sấm động mưa bay.


Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Biến TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.