Dương lịch: Chủ nhật, 07/03/2021

(Âm lịch: Ngày Giáp Dần, 24/1/Tân Sửu)

Xem Theo Tháng

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngHỎA LÔI PHỆ HẠP: Khiết dã - CẮN HỢP

Ủy mị bất chấn chi tượng: Tượng yếu đuối không chạy được.


Cấu Hợp, bấu vấu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi).

Hộ TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Biến TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngHỎA PHONG ĐỈNH: Định dã - NUNG ĐÚC

Luyện dược thành đơn chi tượng: Tượng luyện thuốc thành linh đơn.


Đứng được, cặm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

Hộ TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Biến TượngTHIÊN PHONG CẤU: Ngộ dã - TƯƠNG NGỘ

Phong vân bất trắc chi tượng: Tượng gặp gỡ thình lình, ít khi.


Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Hộ TượngTHỦY HỎA KÝ TẾ: Hợp dã - HIỆN HỢP

Hanh tiểu giả chi tượng: Tượng việc nhỏ thì thành.


Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

Biến TượngLÔI THỦY GIẢI: Tán dã - NƠI NƠI

Lôi vũ tác giải chi tượng: Tượng sấm động mưa bay.


Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngHỎA SƠN LỮ: Khách dã - THỨ YẾU

Ỷ nhân tác giá chi tượng: Tượng nhờ người mai mối.


Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính...

Hộ TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Biến TượngTHUẦN LY: Lệ dã - SÁNG CHÓI.

Môn hộ bất ninh chi tượng: Tượng nhà cửa không yên.


Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngHỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã - HIỂN HIỆN

Long kiến trình tường chi tượng : Tượng rồng hiện điềm lành.


Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày.

Hộ TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Biến TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngHỎA THIÊN ĐẠI HỮU: Khoan dã - CẢ CÓ

Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà.


Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dầy, chiếu sáng lớn.

Hộ TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Biến TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Hộ TượngTHỦY HỎA KÝ TẾ: Hợp dã - HIỆN HỢP

Hanh tiểu giả chi tượng: Tượng việc nhỏ thì thành.


Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

Biến TượngSƠN TRẠCH TỔN: Thất dã - TỔN HẠI

Phòng nhân ám toán chi tượng: Tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.


Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngTHUẦN LY: Lệ dã - SÁNG CHÓI.

Môn hộ bất ninh chi tượng: Tượng nhà cửa không yên.


Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài.

Hộ TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Biến TượngTHIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN: Thân dã - THÂN THIỆN

Hiệp lực đồng tâm chi tượng: Tượng cùng người hiệp lực.


Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngHỎA LÔI PHỆ HẠP: Khiết dã - CẮN HỢP

Ủy mị bất chấn chi tượng: Tượng yếu đuối không chạy được.


Cấu Hợp, bấu vấu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi).

Hộ TượngTHỦY SƠN KIỂN: Nạn dã - TRỞ NGẠI

Bất năng tiến giả chi tượng: Tượng không năng đi.


Cản ngăn, chận lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Biến TượngTHUẦN CHẤN: Động dã - ĐỘNG DỤNG

Trùng trùng chấn kinh chi tượng : Tượng khắp cùng dấy động.


Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, chấn khởi, chấn kinh.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngHỎA PHONG ĐỈNH: Định dã - NUNG ĐÚC

Luyện dược thành đơn chi tượng: Tượng luyện thuốc thành linh đơn.


Đứng được, cặm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

Hộ TượngTRẠCH THIÊN QUẢI: Quyết dã - DỨT KHOÁT

Ích chi cực tắc quyết chi tượng: Tượng lợi đã cùng ắt thôi.


Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Biến TượngHỎA THIÊN ĐẠI HỮU: Khoan dã - CẢ CÓ

Kim ngọc mãn đường chi tượng: Tượng vàng bạc đầy nhà.


Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dầy, chiếu sáng lớn.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Hộ TượngTHỦY HỎA KÝ TẾ: Hợp dã - HIỆN HỢP

Hanh tiểu giả chi tượng: Tượng việc nhỏ thì thành.


Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ.

Biến TượngHỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã - HIỂN HIỆN

Long kiến trình tường chi tượng : Tượng rồng hiện điềm lành.


Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngHỎA SƠN LỮ: Khách dã - THỨ YẾU

Ỷ nhân tác giá chi tượng: Tượng nhờ người mai mối.


Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính...

Hộ TượngTRẠCH PHONG ĐẠI QUÁ: Họa dã - CẢ QUÁ

Nộn thảo kinh sương chi tượng: Tượng cỏ non bị sương tuyết.


Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong..

Biến TượngHỎA ĐỊA TẤN: Tiến dã - HIỂN HIỆN

Long kiến trình tường chi tượng : Tượng rồng hiện điềm lành.


Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày.